javascript之分时函数

发表于2018-02-19 09:44 阅读(501)

在一些开发场景中,我们可能会一次性向文档中注入上千个节点,在短时间内向浏览器中大量添加DOM节点可能会让浏览器吃不消,结果往往会让浏览器卡顿或吃不消,解决方案之一便是使用分时函数(timeChunk)。

timeChunk分时函数让创建节点的工作分批进行,比如一秒钟创建1000个节点,改为每个200ms创建10个节点。具体timeChunk函数封装如下:

function timeChunk( arr, fn, count){//arr 数组 fn操作函数 count每次操作数量
  var obj,
    t;
  var start = function(){
    var len = Math.min(count||1,arr.length);
    for(var i=0; i < len; i++){
      obj = arr.shift();
      fn(obj)
    }
  };
  return function(interval){
    t = setInterval(function(){
      if(arr.length==0){
        return clearInterval(t)
      };
      start();
    },interval||200)
  }
}

应用:

加入我们要在文档中添加1000个节点,可以利用timeChunk分时函数每200ms连续添加20个节点。

var arr = [];
for(var i = 1; i <= 1000; i++){
  arr.push(i)
}
var renderLists = timeChunk(arr,function(i){
  var div = document.createElement('div');
  div.innerHTML = i;
  document.body.appendChild(div);
},20);
renderLists(200);